Darmowa dostawa

Reklamacje i zwroty

Ogólne warunki reklamacji i zwrotów

1. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności przewoźnika dostarczone produkty oraz ich zgodność ze złożonym zamówieniem. Odbiór produktów zgodnych z zamówieniem Kupujący potwierdza poprzez podpisanie protokołu odbioru.

2. W trakcie odbioru zamówienia Kupujący otrzymuje fakturę VAT lub paragon, stanowiącą dowód zakupu.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych produktów z zamówieniem lub ich uszkodzenia, w obecności przewoźnika, który dostarczył zamówione produkty, należy wypełnić odpowiednio protokół odbioru zawierający: datę i godzinę doręczenia przesyłki, opis uszkodzenia lub niezgodności.

4. W przypadku odmowy odbioru towaru z przyczyn wymienionych w punkcie 3. Kupujący w ciągu 3 dni zostanie poinformowany o terminie ponownej dostawy towaru zgodnego z pierwotnym zamówieniem, realizowanej na koszt sklepu internetowego www.besimo.pl.

5. Jeśli wymiana produktu na zgodny z zamówieniem będzie niemożliwa, KXK Robert Kornak zwróci Kupującemu równowartość wpłaconej przez Niego kwoty lub zaoferuje inny produkt.

6. W trakcie rozpakowywania, montowania luźnych, dołączonych do produktu elementów, przestawiania, przygotowywana produktu do użytkowania, a także w późniejszym okresie eksploatacji, należy postępować zgodnie z wskazówkami zawartymi w Instrukcji Użytkowania.

7. Jeżeli po odbiorze od przewoźnika Kupujący stwierdzi niezgodność dostarczonych produktów z zamówieniem, a nie wykrył tych niezgodności w obecności przewoźnika, Kupujący powinien zgłosić do Biura Obsługi Klienta Sklepu reklamację w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną, faksem pod rygorem nieważności.

8. Warunki gwarancji oferowanych w Sklepie towarów określa producent. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy realizować zgodnie z warunkami zamieszczonymi w Karcie Gwarancyjnej lub wynikającymi ze specyfiki przedmiotu. Produkty objęte są 24-miesięczną gwarancją w przypadku zakupu przez osoby fizyczne oraz 12-miesięczną w przypadku zakupu przez firmę. Wszelkie roszczenia gwarancyjne muszą być zgłaszane do Biura Obsługi Klienta Sklepu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia do Biura Obsługi Klienta Sklepu. W przypadku uzasadnionej reklamacji produkt uszkodzony zostanie naprawiony przez autoryzowany serwis lub wymieniony na zgodny z zamówieniem. Jeżeli będzie to niemożliwe, KXK Robert Kornak zwróci Kupującemu równowartość wpłaconej przez niego kwoty, bądź zaoferuje inny produkt lub obniżenie ceny.

10. Usunięcie wad produktu w drodze nieodpłatnej naprawy nastąpi do 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

11. Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wad produktu może ulec przedłużeniu, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę na piśmie. Zwłoka w usunięciu wad produktu nie zachodzi, gdy przedstawiciel sprzedającego lub gwaranta zgłosił się do Kupującego w uzgodnionym terminie i nie mógł dokonać usunięcia wad produktu z przyczyn leżących po stronie Kupującego. W tej sytuacji sprzedający lub gwarant musi dokonać usunięcia wad produktu w nowym, 30-dniowym terminie.

Prawo odstąpienia od umowy

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

W przypadku produktów marki PUSZMAN mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (KXK Robert Kornak, ul. Jana Pawła II 14/4, 56-500 Syców, bok@besimo.pl, Telefon: 665505999) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres ul. Kolejowa 3E, 56-500 Syców, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni (30 dni w przypadku produktów marki PUSZMAN) od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni (30 dni w przypadku produktów marki PUSZMAN). Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: maksymalnie 219 PLN Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

    Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat KXK Robert Kornak, ul. Jana Pawła II 14/4, 56-500 Syców , bok@besimo.pl , Telefon: 665505999

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.